Performation
Suite

We bieden een uitgebreide suite met gestandaardiseerde informatiemodules: dashboard modules, tool modules en de kubus pro modules. Al deze modules zijn, samen met de maatwerk oplossingen, toegankelijk via de Performation Portal.

Performation

Dashboard

module

Performation

Tool

module

Performation

Analyse Pro

module

Performation

Dashboard

module

We onderscheiden drie modules: Maandrapportage, Benchmark en Markt. Elk van de modules bestaat uit één of meer dashboards waarmee een standaard vraag wordt beantwoord. De modules zijn aan elkaar verbonden en vullen elkaar aan.

Performation

Maandrapportage

Standaard rapportages voor het sturen op en het bijsturen van bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld het sturen op realisatie versus budget, FTE's en ziekteverzuim.

Maandrapportage

bedrijfsdrukte

Deze rapportage laat zien of de ervaren bedrijfsdrukte overeenkomt met de werkelijke bedrijfsdrukte en laat de ontwikkeling in zorgproductie zien.

Maandrapportage

bedrijfsvoering

Deze rapportage geeft managers inzicht in de kostenontwikkeling gedurende het jaar. Leidt aangepast beleid tot de gewenste kostenreductie?

Maandrapportage

financieel

Geeft financials en het hoger management inzicht in de kostenontwikkeling.

Maandrapportage

kostenverschil

Geeft managers en specialisten inzicht de oorzaak van kostenverschillen op diagnose en DOT-niveau.

Maandrapportage

marge

Geeft managers en specialisten inzicht in opbrengsten, volumes, kosten, marges en zorgprofielontwikkeling voor afdeling, RVE of specialisme.

Maandrapportage

organisatie

Dit overzicht geeft de financieel manager of Raad van Bestuur in één oogopslag inzicht in de totale marge van het ziekenhuis en de onderliggende RVE's of adelingen

Maandrapportage

omzetmonitor

De omzetmonitor biedt u grip en controle op uw productie en omzet, onafhankelijk van de regelgeving. U kunt zelfstandig uw productie en omzet monitoren en voorspellen, rekening houdend met de gemaakte afspraken met verzekeraars.

Performation

Benchmark

De benchmark dashboards geven de verschillende gebruikers in zorginstellingen inzicht in hun prestaties ten opzichte van vergelijkbare zorginstellingen.

Benchmark

behandelmix

Inzicht in de mate van afwijking in behandelmethoden en behandelsetting door uw ziekenhuis ten opzichte van de benchmark

Benchmark

feeder/bleeder

Geeft u inzicht in de marge van uw ziekenhuis. De kosten van zorgproducten worden afgezet tegen de opbrengsten.

Benchmark

FTE

Uw inzet aan personeel (FTE) per type afdeling afgezet tegen het aantal FTE dat we zouden verwachten op basis van de productiviteit van de benchmark.

Benchmark

kosten

Dit dashboard toont - op basis van behandelmix en volume - welke kosten de benchmark zorginstelling uit zou geven als zij de productie van uw ziekenhuis zouden uitvoeren.

Benchmark

kostenverschil

Dit dashboard laat zien waar het kostenverschil met de benchmark vandaan komt: is het zorgprofiel zwaarder of is er sprake van een zwaardere behandelmix? Tevens wordt getoond hoe dit verschil zich ontwikkelt in de tijd.

Benchmark

kostprijsanalyse

Biedt de mogelijkheid om detailanalyses te maken van uw kostprijzen op alle mogelijke niveaus: zijn er meer personeels-, materiaal- of gebouwgebonden kosten? En welk type kosten zijn dan met name afwijkend ten opzcihte van de benchmark?

Benchmark

monitoring zorgprofielen

Via dit dashboard kunt u via een door u te stellen doel uw zorgprofiel maandelijks monitoren.

Benchmark

open BM

We bieden u de mogelijkheid om uw verschillen met andere ziekenhuizen open te vergelijken.

Benchmark

parameters

Geeft inzicht in het maandelijkse productieverloop van al uw kritische capaciteiten.

Benchmark

poortspecialist

Een speciaal dashboard voor medisch specialisten om de inzet van behandelingen, onderzoeken, OK tijd en verpleegdagen te monitoren.

Benchmark

potentieel

In één oogopslag inzicht in het verbeterpotentieel van uw ziekenhuis per type behandeling en specialisme.

Benchmark

productieontwikkeling

Dit dashboard geeft inzicht in de eigen productieontwikkeling ten opzichte van de benchmark.

Benchmark

productiviteit

Geeft de productiviteit van medisch specialisten weer, gerelateerd aan productie en omzet, DOT's, zorgactiviteiten, OK duur en procesindicatoren.

Benchmark

verkoopprijzen

Geeft de verkoopprijzen van alle DOT zorgproducten en overige producten weer aan de hand van de geldige declaratiecodes. Daarnaast geeft het inzicht in de verschillen per verzekeraar.

Benchmark

zorgprofielen

Geeft het verschil in zorgprofiel (diagnostiek, verpleegdagen en operatietijd) weer ten opzichte van de benchmark.

Benchmark

expert mode

Stelt de gevorderde gebruiker in staat om eigen benchmark data op te bouwen.

Performation

Markt

Scherpe contractafspraken met verzekeraars en financiële risico's van plafondoverschrijding of productiedaling maken grip op patiëntenstromen belangrijker dan ooit.

Marktanalyse

Geeft u informatie over het primaire en secundaire verzorgingsgebied van uw ziekenhuis aan de hand van marktaandeel, marktaandeelontwikkeling en ziekteprevalentie.

Performation

Tool

module

Deze modules ondersteunen u bij het uitvoeren van specifieke taken, zoals het opstellen van een begroting of een kostprijsmodel en het controleren van de zorgregistratie in uw systemen. U kunt bijvoorbeeld informatie invoeren, berekeningen doen en correcties op de registratie doorvoeren. De data is verbonden met de andere modules. Hiermee wordt de dataverrijking in de dashboard modules transparant gemaakt.

Begroten

Ziekenhuisstrategie vertalen naar afdelingsbudgetten, waarbij de traditionele kostenbegroting wordt gecombineerd met productiegerelateerd begroten.

Kostprijzen

Het berekenen van kostprijzen voor DOT zorgproducten en zorgsactiviteiten is noodzakelijk voor interne budgetbewaking en het onderbouwen van business cases. Het is onmisbare basisinformatie bij de aansturing van een zorginstelling.

Notiz

Dagelijkse controle op rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van de bronregistratie in verschillende systemen van het ziekenhuis. Ondersteunt bij het uitvoeren van het jaarlijkse Zelfonderzoek

Performation

Analyse Pro

module

Deze module bestaat uit kubussen die de bron zijn voor de Dashboard module. Ervaren gebruikers kunnen aanvullende analyses doen en zelf rapportages en dashboards maken, direct op de kubussen.Performation Maatwerk Performation Consultancy Performation Suite Performation Datawarehouse

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Performation Suite of één van de modules?
Neem contact met me op om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Sanne Sadée-Gorissen
Cliëntmanager